Mozaika Mozaika

Fórum

Komunikační kompetence

Přesvědčování

Přesvědčování

Volbou vhodných komunikačních technik můžeme snáze dosahovat vzájemného porozumění a získávat tak lidi na svou stranu. Užitečné je proto ovládat dovednosti asertivní komunikace, jednání dospělý - dospělý, versální dovednosti, emfatickou...

Efektivní komunikace

Efektivní komunikace

Slovo komunikace znamená styk, spojení, přenos informace. Vnitrofiremní komunikace znamená propojení firmy pomocí komunikace. Kvalita komunikace má přímý vliv na úroveň mezilidských vztahů i úroveň řízení každé organizace. Řada lidí má vážné...

Řeč těla

Řeč těla

Ten, kdo chce být úspěšný v komunikaci s druhými lidmi, by měl rozumět i její neverbální složce - řeči těla. Gesta, mimika nebo držení těla často prozradí více než slova. Rozumět řeči těla znamená, že budeme schopni nahlédnout za slovní...

Vyjednávání

Vyjednávání

Schopnost prosadit při vyjednávání vlastní zájmy je dovednost, která není každému dána. Vyžaduje sociální inteligenci, schopnost empatie a další individuální intelektuální a psychologické schopností, které jsou nám ve větší či menší míře...

Manažerské kompetence

Rizika a jejich řízení

Rizika a jejich řízení

Každá lidská činnost je obvykle spojena s nějakými riziky. O to víc podnikání. Proto by měl být určitou mírou znalostí o „řízení rizik“ vybaven každý z nás, o manažerech nemluvě. Kurz podává základní informace o tom, co všechno obnáší pojem...

Vedení porad

Vedení porad

V organizacích po celém světě se denně odehrávají statisíce porad. Často jsou však vnímány spíše jako nezbytné zlo, zdroj frustrace či jako ztráta času než jako efektivní nástroj řízení. Řada firem v zájmu úspory času a větší operativnosti...

Změna

Změna

Připravenost reagovat na neustále se měnící okolní podmínky je jedním z hlavních požadavků, které na podniky klade dnešní „globální tržní realita“. Je při tom jedno, zda jde o podniky velké nebo malé. Ve všech pracují lidé, kteří jsou nuceni se...

Zpětná vazba

Zpětná vazba

Pojem zpětná vazba je definován buď jako sdělená informace nebo také jako proces pozorování činnosti nebo systému a shromažďování informací pro jejich vyhodnocení nebo korekci. V praxi se setkáváme se zpětnou vazbou jako formou pomoci jinému...

Osobní kompetence

Prezentování

Prezentování

"Prezentace" je v podstatě jakákoliv aktivita, kdy se snažíme něco sdělit, vysvětlit, obhájit nějaký názor nebo někoho o něčem přesvědčit. Z tohoto hlediska prakticky prezentujeme, kdykoliv před někým promluvíme. V užším slova smyslu považujeme...

Organizace času

Organizace času

Čas je nejcennějším zdrojem našeho úspěchu. Potřebujeme čas na práci, čas na přemýšlení, čas na vzdělávání se, čas na odpočinek a zábavu i čas na lásku a přátelství. To vše je podmínkou úspěchu. Úspěch však nepřijde sám a kdo o něj chce usilovat,...

Každodenní psychologie

Každodenní psychologie

Základní psychologické pojmy Pro aplikaci psychologie v běžné praxi je potřeba nejprve porozumět základním psychologickým pojmům, k nimž patří psychika a její činnost, vědomí, osobnost a její projevy. Osobnost člověka V organizaci se...

Osobní rozvoj

Osobní rozvoj

Pod slovy „osobní rozvoj“ si lze představit různé formy rozvíjení člověka - vlastností, schopností, znalostí, dovedností nebo třeba tzv. osobních kompetencí. Náš kurz se soustřeďuje na společné jádro, ze kterého veškeré toto usilování vychází a...

Etiketa

Etiketa

Pravidla společenského chování neplatí jen na banketech a recepcích, ale v našem běžném i pracovním životě. Jejich znalost nám prospívá ve společnosti i na pracovišti. Kurz podává základní přehled o pravidlech společenského chování. Jde...

Tvůrčí techniky řešení problémů

Tvůrčí techniky řešení problémů

Problémy jsou od toho, aby se řešily. Daleko lépe to jde těm, kdo k tomu umí využít různé techniky. Proces řešení problémů má svá pravidla a kdo je zná, ten problém snáze vyřeší. Kurz se soustřeďuje na kreativní techniky řešení problémů,...

Týmové kompetence

Řešení problémů

Řešení problémů

Definování problému Při řešení problému se často může stát, že jsme jej nedokázali správně  pojmenovat. Přesná definice problému je ale nezbytný předpoklad pro jeho úspěšné vyřešení. V tomto modulu je popsána technika definice problému známá...

Práce v týmu

Práce v týmu

Chování lidí v různých pracovních skupinách se liší. V důsledku toho se také liší pracovní výsledky. Nejefektivněji pracují ty skupiny, o kterých mluvíme jako o týmech. V efektivních týmech hrají členové své role s plným využitím svého talentu...

Organizační chování

Organizační chování

Organizační chování (OB = Organizational Behavior) se zabývá chováním lidí v organizacích, přičemž se snaží těchto poznatků využít ve prospěch organizace a jejich řízení. Jedná se o syntézu oborů sociologie, psychologie, managementu a...

Projektové řízení I.

Projektové řízení I.

Tento kurz je určen k základnímu seznámení s problematikou projektového řízení. Spíše než "Projektové řízení" by se možná výstižněji mohl jmenovat: "Jak se dělá projekt ?". V sedmi modulech kurzu jsou probrány základní pojmy a pravidla, které je...

Ostatní

Komunikace v obtížných situacích

Komunikace v obtížných situacích

Někdy jsme vystaveni nespravedlivé kritice, osobním slovním útokům nebo něčí zlosti. Zaplaví nás stresová reakce, která ztěžuje naši pohotovou reakci a následnou komunikaci. Jindy jsme to naopak my, kdo zvažuje, zda a jak vstoupit do...

Projekt v 10-ti krocích

Projekt v 10-ti krocích

Každou činnost, která vede k dosažení určitého cíle v omezeném čase a s vynaložením jistého úsilí a zdrojů, lze nazvat projektem. Také jeho příprava a realizace má svá pravidla. Kurz je určen pro každého, kdo se chce seznámit se základními...